ป้ายสัญลักษณ์จาราจรภาษาไทย
ป้ายสัญลักษณ์จาราจรภาษาอังกฤษ Traffic signs

Air port
สนามบิน
Bar
เครื่องดื่ม
Bike Lane
ทางรถจักรยาน
Car Rental
รถเช่า
Caution Cliff Ahead   ระวังหน้าผาข้างหน้า
Caution Deer Crossing
ระวัง (กวาง) เดินข้ามถนน
Caution Poison
ระวังสารพิษ
Caution Radiation Area
ระวังสารกัมมันตรังสี
Coffee Shop
ร้านกาแฟ
Danger High Voltage
ระวังไฟฟ้าแรงสูง
Dangerous Bend
อันตรายทางโค้งหักศอก
Dual Carriage Way End
สิ้นสุดทางคู่
Dual Carriage Way Ahead    เริ่มต้นทางคู่
End oF Restriction
สุดเขตจำกัดความเร็ว
End of Road
สุดทาง
Food Services
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
Junction Ahead
ทางแยกข้างหน้า
Junction Ahead
ทางแยกข้างหน้า
Lanes Merging Left
ทางร่วมข้างหน้า (ด้านซ้าย)
Left Turn Split
ทางแยกด้านซ้ายข้างหน้า
Left Winding Road
ทางคดด้านซ้าย
Narrow Bridge
สะพานแคบ
Narrow Road
ทาง / ถนนแคบลง
Motorcycles & Autos Prohibited
ห้ามรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ผ่าน
Turn Left
ให้เลี้ยวซ้าย
Turn Right
ให้เลี้ยวขวา
Two Way Traffic
เดินรถสวนทางกัน
Weight Limitation
จำกัดน้ำหนักบรรทุก
No Audible
ห้ามใช้เสียง / กดแตร
No Bikes
ห้ามรถจักรยาน
No Entry
ห้ามเข้า
No Parking
ห้ามจอดรถ
No Passing
ห้ามแซง
No Pedestrians
ห้ามเดินข้าม
No Standing and Parking
ห้ามหยุดและห้ามจอด
No Turn Left
ห้ามเลี้ยวซ้าย
No Turn Right
ห้ามเลี้ยวขวา
No U – Turn
ห้ามกลับรถ
One Way Traffic
เดินรถทางเดียว
One Way
ให้เดินรถทางเดียว
Pedestrian Crossing
ทางคนเดินข้าม
Railway Crossing Without Gate
ทางรถไฟข้างหน้า (ไม่มีเครื่องกั้น)
Right Tune Split    ทางแยกด้านขวาข้างหน้า
Right Winding Road
ทางคดทางขวา
Signal Ahead    สัญญาณไฟข้างหน้า
Slippery Road   ระวังถนนลื่น
Speed Limited (90km/ h)
จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 90 กม./ ชม.
Steep Hill Ascent   ทางขึ้นลาดชัน
Steep Hill Descent    ทางลงลาดชัน
Stop
ให้หยุดรถ
Roundabout Ahead   วงเวียนข้างหน้า 

Taxi / Bus
แท๊กซี่ / รถเมล์
Trucks Prohibited    ห้ามรถบรรทุกเข้า
Telephone
โทรศัพท์
Services Station
สถานีบริการน้ำมัน
Width Limitation   จำกัดความกว้าง
About these ads